Bierzmowanie

Bierzmowanie określane jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, a skoro tak jest to, trzeba być świadomym, że od ludzi dojrzałych wymaga się odpowiedzialności, w tym przypadku wyrazem tej odpowiedzialności jest świadome i radosne praktykowanie wiary. Nie może być tu mowy o przymusie, ani ze strony rodziny, ani ze strony księdza. Zatem młody chrześcijanie jeśli chcesz otrzymać Dar Ducha Świętego, który uzdolni i umocni Cię do pogłębiania relacji z Panem Bogiem oraz pomoże aktywniej żyć we wspólnocie Kościoła, to postaraj się przekonać innych, że jesteś osobą modlącą się, formującą sumienie, przez regularną spowiedź i czerpiącą siłę z Eucharystii.

Spotkania formacyjne przed bierzmowaniem w naszej parafii odbywają się:

klasa VI szkoły podstawowej – raz na kwartał (zgodnie z ogłoszeniami)

klasa VII szkoły podstawowej – raz w miesiącu (zgodnie z ogłoszeniami)

klasa VIII szk. podstawowej (i starsi) – raz w miesiącu (zgodnie z ogłoszeniami)

 

 

Młodzież w ramach spotkań ma obowiązek uczestnictwa we Mszy św.

A co zrobić, żeby zostać bierzmowanym? Czego ksiądz będzie wymagał?

  1. Udział  we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane.
  2. Comiesięcna spowiedź potwierdzoan wpisem do Indeksu.
  3. Udział w katechezie szkolnej, która pozwoli Ci pogłębiać wiedzę religijną.
  4. Prowadzenie Indeksu Formacji Katolickiej w którym są odnotowane wiedza i praktyki religijne np. comiesięczna spowiedź.
  5. Udział w trzyletniej parafialnej katechezie (spotkaniach) dla kandydatów do bierzmowania, zwieńczeniem której jest egzamin z wiedzy religijnej oraz rozmowa z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania.
  6. Udział w życiu religijnym parafii, tj. uczestnictwo: w Triduum ku czci św. Stanisława Kostki, Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Adoracji Najświętszego Sakramentu (I czwartek przed Mszą św.), nabożeństwie fatimskim (I sobota miesiąca od maja do października), Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach, rekolekcjach parafialnych.
  7. Wybranie i dostarczenie metryki chrztu, jeśli ten sakrament przyjęty był w innej parafii niż aktualne zamieszkanie i przygotowanie do bierzmowania.

Pomocą w formacji jest katechizm pt. „Nowe życie”, który kandydaci otrzymują w klasie 6 oraz  aplikacja PentecostApp (https://web.pentecostapp.pl) (Hasło do założenia konta i pierwszego zalogowania udostępnia ks. Proboszcz.)

 

Istnieje możliwość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez osoby dorosłe. W tym przypadku należy skontaktować się z Księdzem Proboszczem i ustalić sposób przygotowania do przyjęcia tego sakramentu.

Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat bierzmowania (KKK 1285-1321):

http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-1.htm

Obowiązujące normy prawne wg Kodeksu Prawa Kanonicznego 1983

(Księga IV „Uświęcające zadania Kościoła; część I „bierzmowanie”; kan. 879-896):

http://archidiecezja.lodz.pl/prawo.html

Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000

Bierzmowanie

Statut 15.
§ 1. Troska o przygotowanie do sakramentu bierzmowania należy do całego Ludu Bożego, który przez przykład życia wiarą i posłuszeństwo Bożemu prawu wprowadza kandydatów w atmosferę dojrzałej wiary.
§ 2. Duszpasterze powinni troszczyć się, aby wszyscy ochrzczeni otrzymali pełne wtajemniczenie chrześcijańskie i zostali starannie przygotowani do bierzmowania.

Statut 16.
Do sakramentu bierzmowania dopuszcza się młodzież gimnazjalną. Należy dążyć do tego, aby decyzja przyjęcia bierzmowania przez każdego kandydata była przemyślana i wynikała z pragnienia świadomego wyboru chrześcijańskiego stylu życia opartego na Ewangelii i nauce Kościoła.

Statut 17.
§ 1. Dla tych, którzy zostali ochrzczeni w dzieciństwie i przystępują do bierzmowania w wieku młodzieńczym, przygotowaniem jest czas katechezy szkolnej i parafialnej.
§ 2. Szczegółowe normy w sprawie przygotowania młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania podaje Instrukcja, stanowiąca Aneks nr 26.
§ 3. Biorąc pod uwagę rolę wspólnoty w dojrzewaniu wiary, zaleca się korzystanie z formacyjnej funkcji domów rekolekcyjnych w ramach przygotowania młodzieży do bierzmowania.

Statut 18.
§ 1. Dla dorosłych katechumenów, którzy przyjmują bierzmowanie bezpośrednio po chrzcie, przygotowaniem do tych sakramentów jest czas katechumenatu, w którym współdziałają katecheci, rodzice chrzestni i miejscowa społeczność Kościoła.
§ 2. Gruntownego przygotowania wymagają zgłaszający się do bierzmowania dopiero w okresie poprzedzającym zawarcie małżeństwa. W razie potrzeby można je połączyć z bezpośrednim przygotowaniem do małżeństwa. Odpowiedzialność za właściwą formację spoczywa na miejscowym duszpasterzu.
§ 3. Przygotowanie dorosłych kandydatów do bierzmowania powinno trwać minimum trzy miesiące.
§ 4. W poszczególnych przypadkach, wymagających dodatkowej troski o kandydata, duszpasterz przygotowujący do bierzmowania może skorzystać z pomocy odpowiednio uformowanej osoby lub grupy (np. stowarzyszenie katolickie, wspólnota modlitewna).
§ 5. Kandydatów przygotowujących się do bierzmowania należy zapoznać z istniejącymi w parafii grupami apostolskimi i formacyjnymi oraz wskazać im na możliwości włączenia się w apostolstwo świeckich.

Statut 19.
§1. W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania należy objąć specjalną katechezą rodziców i świadków bierzmowania.
§ 2. Katecheza dla rodziców i świadków bierzmowania nie powinna ograniczać się tylko do przekazania informacji o liturgii tego sakramentu, lecz winna prowadzić do pogłębienia teologicznej wiedzy o samym sakramencie, a także wpojenia zwyczaju osobistej i stałej modlitwy, kształtowania chrześcijańskich postaw moralnych, wierności obowiązkom codziennego życia, odwagi w wyznawaniu wiary i umiejętności obrony przekonań religijnych przed współczesnymi zagrożeniami.

Statut 20.
Bierzmowania udziela się zasadniczo w czasie Mszy świętej, aby jaśniej ukazał się związek tego sakramentu z całym wtajemniczeniem chrześcijańskim, które osiąga szczyt w przyjęciu Ciała i Krwi Chrystusa.

Statut 21.
§ 1. Zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup.
§ 2. W przypadku wielkiej liczby bierzmowanych biskup może dobrać sobie kapłanów, aby razem z nim udzielali sakramentu bierzmowania.
§ 3. Władzę bierzmowania posiada także kapłan, który na mocy upoważnienia chrzci dorosłego albo przyjmuje do pełnej jedności z Kościołem katolickim dorosłego już ochrzczonego.
§ 4. W odniesieniu do osób znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci upoważnienie do udzielania bierzmowania posiada każdy kapłan.

Statut 22.
§ 1. Przygotowujący kandydatów do bierzmowania winni zapoznać się z obrzędem i omówić jego przebieg z szafarzem sakramentu.
§ 2. Duszpasterze powinni dbać o to, by obrzędy bierzmowania miały zawsze charakter świąteczny i uroczysty, nawet jeśli się je sprawuje w dzień powszedni.

Statut 23.
Duszpasterze zadbają, aby bierzmowani, ich rodzice i świadkowie bierzmowania spełniali niektóre funkcje liturgiczne, jak: czytania, śpiew międzylekcyjny, wezwania modlitwy wiernych, przyniesienie darów ofiarnych.

Statut 24.
Podczas obrzędu namaszczenia Krzyżmem zaleca się zachować święte milczenie. Śpiew lub stosowna muzyka jest dopuszczalny tylko wówczas, o ile nie utrudnia dialogu celebransa z bierzmowanym.

Statut 25.
Zachęca się aby, o ile warunki na to pozwalają, bierzmowani przyjęli Komunię świętą pod dwoma postaciami.

Statut 26.
Miejscowy proboszcz powinien bezzwłocznie w osobnej księdze odnotować fakt bierzmowania i zrobić odpowiednią adnotację w księdze ochrzczonych lub wysłać powiadomienie do parafii chrztu bierzmowanego.

Statut 27.
Dla podkreślenia ważności sakramentu należy stosować różne formy upamiętnienia uroczystości bierzmowania przez urządzanie nabożeństw dziękczynnych za otrzymane dary Ducha Świętego i obdarowanie bierzmowanych pamiątkami religijnymi (krzyż, Pismo święte, modlitewniki, obrazki itp.).

Statut 28.
W wyjątkowych przypadkach, duszpasterze kierują do kurii indywidualnie przygotowanych parafian, celem przyjęcia sakramentu bierzmowania, którego udziela, biskup lub upoważniony kapłan, w ustalonym terminie. W takim wypadku należy zainteresowanych zaopatrzyć w pisemne skierowanie.