Akcja Katolicka

Spotkania Akcji Katolickiej w naszej parafii odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej.

Akcja katolicka działa zgodnie z ustaleniami Synodu Archidiecezji Przemyskiej

STATUT AKCJI KATOLICKIEJ
Archidiecezji Przemyskiej

 WSTĘP

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (Por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15). Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią Kościoła w realizowaniu apostolskiej misji należy od czasów apostolskich do starej i owocnej tradycji Kościoła (Por. Rz 16, 3; Flp 4, 3).

W naszych czasach wagę tej współpracy, będącej wyrazem nie tylko przynależności do Kościoła, ale bycia Kościołem, podkreślił II Sobór Watykański i Magisterium posoborowe. Także Ojciec Święty Jan Pa­weł II, mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywi­stymi podmiotami w życiu Kościoła”, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej, jako niezastąpionego środka formacji apostolskiej świeckich. Akcja Katolicka była w Polsce żywa i przyniosła wiele owo­ców. „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna” (Przemówienie Jana Pawła II do biskupów polskich podczas wizyty „Ad limina”, 12.01.1993 r.).

Podejmując wezwanie Ojca Świętego, Biskupi Polscy we współpracy z katolikami świeckimi, postanawiają powołać do życia Akcję Katolicką w Polsce, która jeszcze bardziej włączy ludzi świeckich w budowanie Ko­ścioła Chrystusowego oraz w organizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i ta­kich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi” (KK, n. 33). Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym kato­licy świeccy mogą w bardziej bezpośredniej współpracy z hierarchią reali­zować to powołanie, jakie otrzymali na mocy sakramentów chrztu i bierzmowania (Por. KK, n. 33).

 ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Art. 1.

 1. Akcja Katolicka w Archidiecezji Przemyskiej, zwana dalej Akcją Katolicką, jest stowarzyszeniem realizującym misję Kościoła we współczesnym świecie.
 2. Akcję Katolicką w diecezji eryguje biskup diecezjalny.
 3. Akcja Katolicka rządzi się niniejszym statutem zatwierdzo­nym przez biskupa diecezjalnego.

Art. 2.
Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie diecezjalne, nabywa osobo­wość prawną w trybie analogicznym, jak stowarzyszenie ogólnopolskie.

Art. 3.
Siedzibą władz Akcji Katolickiej w diecezji jest Przemyśl.

Art. 4.
Akcja Katolicka w diecezji działa pod zwierzchnictwem swojego biskupa diecezjalnego.

Art. 5.
Biskup diecezjalny sprawuje opiekę nad działalnością Akcji Katolickiej w diecezji przez mianowanego przez niego diecezjalnego asystenta kościelnego.

Art. 6.
Osoby sprawujące funkcje prezesa Akcji Katolickiej nie mogą jednocześnie sprawować kierowniczych stanowisk w partiach politycz­nych (kan. 317 § 4 KPK).

Art. 7.
Akcja Katolicka jako nowe stowarzyszenie katolików świeckich po­siadające właściwy charyzmat, współpracuje z innymi stowarzysze­niami katolików świeckich (kan. 328 KPK) i ruchami kościelnymi.

Art. 8.
Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech.
Patronem Akcji Katolickiej w Archidiecezji Przemyskiej jest św. Andrzej Bobola.
Świętem Akcji Katolickiej jest niedziela Chrystusa Króla Wszech­świata.

ROZDZIAŁ II

Cele i działalność Akcji Katolickiej

Art. 9.
Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji Kościoła.

Akcja Katolicka realizuje swój cel przez:

 • pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
 • przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
 • zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej;
 • kształcenie działaczy katolickich i wychowywanie ich do ak­tywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Art. 10.
Akcja Katolicka może prowadzić:

 • działalność oświatową, wychowawczą i wydawniczą
 • działalność kulturalną i informacyjną w szczególności przy użyciu środków przekazu;
 • działalność dobroczynną;
 • działalność turystyczno – sportową;
 • działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Akcji Katolickiej, ich prawa i obowiązki

Art. 11.
Wśród członków Akcji Katolickiej wyróżnia się:

 • zwyczajnych;
 • wspierających.

Art. 12.

 • Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać kato­lik świecki, który ukończył 18 rok życia.
 • Przyjęcie do Akcji Katolickiej poprzedza odbycie rocznego stażu kandydackiego. W uzasadnionych przypadkach staż kandydacki może być skrócony.
 • Członek zwyczajny Akcji Katolickiej może należeć do in­nych stowarzyszeń, które nie sprzeciwiają się wartościom i zasadom nauki społecznej Kościoła.

Art. 13.
Warunkiem przyjęcia na członka Akcji Katolickiej jest oświadczenie o gotowości wstąpienia do Akcji Katolickiej złożone w formie pisemnej, skierowane do zarządu Parafial­nego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK).
Uchwałę w sprawie przyjęcia na członka Akcji Katolickiej oraz skrócenie stażu kandydackiego podejmuje zarząd diece­zjalnego instytutu (DIAK) na wniosek zarządu parafialnego oddziału Akcji Katolickiej zawierający opinię parafialnego asystenta kościelnego.
Do czasu ustanowienia organów Akcji Katolickiej ich kom­petencje, o których mowa w ust. 1. i 2., wykonują odpowied­nio asystenci parafialni i diecezjalny asystent kościelny.

Art. 14.
Członkom zwyczajnym Akcji Katolickiej przysługują następujące prawa:

 • udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Akcję Katolicką;
 • czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Akcji Katolickiej.

Art. 15.
Do obowiązków członków zwyczajnych Akcji Katolickiej należy:

 • realizowanie celów Akcji Katolickiej;
 • przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów Akcji Katolickiej oraz stosowanie się do uchwał władz Akcji Kato­lickiej;
 • płacenie składki członkowskiej, ustalonej przez Walne Zebranie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w ramach preliminarza budżetowego (Art. 41, pkt 3) i za­twierdzonej przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Ka­tolickiej;
 • w uzasadnionych przypadkach zarząd POAK może zwolnić od płacenia składek członkowskich czasowo lub na stałe.

Art. 16.
Członkiem Akcji Katolickiej nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej, albo zerwał ze wspólnotą kościelną, albo podlega ekskomunice wymierzonej wyrokiem lub dekretem (kan. 316 § 1 KPK).

Art. 17.
Członkiem wspierającym Akcji Katolickiej może być:

 • osoba fizyczna;
 • osoba prawna;
 • zrzeszenia katolickie nie posiadające osobowości prawnej.

Art. 18.
Członkom wspierającym Akcji Katolickiej przysługuje prawo udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez Akcję Katolicką.

Art. 19.
Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
rezygnacji na piśmie do właściwego zarządu diecezjalnego instytutu Akcji Katolickiej;
wykluczenia z Akcji Katolickiej uchwałą zarządu diecezjal­nego, po złożeniu wyjaśnień i opinii zarządu POAK, w razie naruszenia przepisów statutu lub regulaminów, z zachowa­niem prawa rekursu do biskupa diecezjalnego.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna

Art. 20.
Strukturami organizacyjnymi Akcji Katolickiej są:

 1. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej (DIAK).
 2. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK).

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

Art. 21.
Organami Akcji Katolickiej w diecezji są:

 • rada diecezjalna instytutu;
 • zarząd diecezjalnego instytutu;
 • komisja rewizyjna.

Art. 22.
W skład rady diecezjalnego instytutu wchodzą prezesi para­fialnych oddziałów Akcji Katolickiej.
Biskup diecezjalny może powołać do rady innych członków Akcji Katolickiej działającej w diecezji.

Art. 23.
W zebraniach rady diecezjalnego instytutu uczestniczą bez prawa głosowania:

 • zarząd diecezjalnego instytutu;
 • diecezjalny asystent kościelny.

Art. 24.
Rada diecezjalnego instytutu wybiera ze swego grona przewo­dniczącego zebrania, jego zastępcę i sekretarza, którzy stanowią prezy­dium zebrania.

Art. 25.
Rada diecezjalnego instytutu odbywa zebrania zwyczajne i nad­zwyczajne.
Zebrania zwołuje prezes diecezjalnego instytutu, a z jego man­datu wiceprezes. Zebrania zwyczajne zwoływane są przynajmniej raz w roku, nadzwyczajne w miarę potrzeby lub na żądanie komisji rewizyjnej, albo na pisemny wniosek 1/4 członków rady diecezjalnego instytutu. Zebranie powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub pisemnego wniosku.

Art. 26.
Uchwały rady diecezjalnego instytutu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków rady.

Art. 27.
Do kompetencji rady diecezjalnej należy:

 • wybór członków zarządu diecezjalnego instytutu z zasto­sowaniem odpowiednio Art. 29 statutu;
  wybór komisji rewizyjnej;
 • wybór dwóch delegatów do rady krajowego instytutu Akcji Katolickiej;
 • uchwalanie programów działania Akcji Katolickiej w diece­zji w uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym;
 • uchwalanie preliminarza budżetowego Akcji Katolickiej diecezji;
 • ocena rocznego sprawozdania z działalności Akcji Katolic­kiej w diecezji;
 • udzielenie absolutorium zarządowi diecezjalnemu instytutu;
 • ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań komisji rewi­zyjnej;
 • podejmowanie uchwał w formie oświadczenia lub apelu w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolic­kiej w diecezji.

Art. 28.
W skład zarządu diecezjalnego instytutu Akcji Katolickiej wchodzą:

 • prezes;
 • dwóch wiceprezesów;
 • sekretarz;
 • skarbnik;
 • czterech członków.

Art. 29.
Prezesa zarządu diecezjalnego instytutu mianuje biskup diece­zjalny spośród trzech kandydatów wybranych przez radę diecezjalnego instytutu, przedstawionych przez diecezjalnego asystenta kościelnego.
Pozostały skład zarządu diecezjalnego instytutu wybiera rada die­cezjalnego instytutu ze swego grona.
Zarząd diecezjalnego instytutu wybiera ze swego grona wice­prezesów, sekretarza i skarbnika.

Art. 30.
Zarząd diecezjalnego instytutu pod przewodnictwem prezesa kie­ruje działalnością Akcji Katolickiej w archidiecezji.

Art. 31.
Prezes zarządu diecezjalnego instytutu reprezentuje Akcję Katoli­cką działającą w diecezji.

Art. 32.
Do kompetencji zarządu diecezjalnego instytutu w szczególności należy:

 • wykonywanie uchwał rady diecezjalnego instytutu;
 • opracowanie planów działalności Akcji Katolickiej w diece­zji;
 • zarządzanie majątkiem Akcji Katolickiej działającej w diece­zji;
 • przygotowanie projektu preliminarza budżetowego i bilansu rocznego Akcji Katolickiej;
 • powoływanie uchwałą parafialnych oddziałów Akcji Katolic­kiej;
 • koordynacja i kontrola działalności parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej;
 • składanie rocznych sprawozdań z działalności Akcji Katolic­kiej w diecezji, z wydatków, zebranych danin i ofiar bisku­powi diecezjalnemu, radzie diecezjalnego instytutu oraz za­rządowi krajowemu instytutu Akcji Katolickiej;
 • współpraca z zarządem krajowego instytutu Akcji Katolic­kiej;
 • współpraca z zarządami innych stowarzyszeń diecezjalnych.

Art. 33.
Komisja rewizyjna diecezjalnego instytutu Akcji Katolickiej składa się z pięciu członków.
Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

 • przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli finanso­wej działalności diecezjalnego instytutu;
  występowanie do rady i zarządu diecezjalnego z wnioskami pokontrolnymi oraz z żądaniem usunięcia uchybień;składanie rocznych sprawozdań ze swej działalności;
 • występowanie do krajowej rady instytutu z wnioskiem doty­czącym absolutorium dla ustępującego zarządu diecezjalnego instytutu;
 • występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zebra­nia rady diecezjalnego instytutu.

Art. 34.
Akcja Katolicka w diecezji posiada diecezjalnego asystenta ko­ścielnego, który zapewnia łączność stowarzyszenia z biskupem diecez­jalnym, dba o właściwą formację członków stowarzyszenia oraz czuwa nad czystością doktryny.
Diecezjalnego asystenta kościelnego Akcji Katolickiej mianuje biskup diecezjalny.
Diecezjalny asystent kościelny ma prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach zarządu, rady i komisji rewizyjnej diecezjal­nego instytutu Akcji Katolickiej.

Art. 35.
Diecezjalny asystent kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwał zarządu lub rady, dotyczących spraw wiary i moralności.
Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę.
O zasadności sprzeciwu rozstrzyga biskup diecezjalny.
Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą.

 

Parafialne oddziały Akcji Katolickiej

Art. 36.
Zarząd diecezjalnego instytutu Akcji Katolickiej powołuje uchwałą parafialny oddział Akcji Katolickiej.

Art. 37.
Organami parafialnego oddziału Akcji Katolickiej są:

 • walne zebranie;
 • zarząd;
 • komisja rewizyjna.

Art. 38.
W walnym zebraniu ma prawo uczestniczyć każdy członek Akcji Katolickiej zamieszkały na terenie parafii.

Art. 39.
Walne zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne. Do sposobu zwo­ływania walnego zabrania stosuje się odpowiednio Art. 25 statutu.

Art. 40.
Do sposobu podejmowania uchwał przez walne zebranie parafial­nego oddziału stosuje się odpowiednio Art. 26 statutu.

Art. 41.
Do kompetencji walnego zebrania członków parafialnego oddziału należy:

 • wybór członków zarządu parafialnego oddziału z zastosowa­niem odpowiednio Art. 27. statutu;
  wybór komisji rewizyjnej;
 • uchwalenie preliminarza budżetowego parafialnego oddziału;
 • ocena rocznego sprawozdania z działalności Akcji Katolic­kiej w parafii;
 • udzielenie absolutorium zarządowi parafialnemu oddziału;
 • ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań komisji rewi­zyjnej parafialnego oddziału;
 • podejmowanie uchwał w formie stanowiska lub apelu w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolic­kiej w parafii.

Art. 42.
W skład zarządu parafialnego oddziału wchodzą:

 • prezes;
 • dwóch wiceprezesów;
 • sekretarz;
 • skarbnik;
 • dwóch członków.

Art. 43.
Prezesa zarządu parafialnego oddziału mianuje biskup diece­zjalny spośród trzech kandydatów wybranych przez walne zebranie, przedstawionych przez parafialnego asystenta kościelnego.
Pozostały skład zarządu parafialnego oddziału wybiera walne ze­branie spośród swego grona.
Zarząd parafialnego oddziału wybiera ze swego grona wicepreze­sów, sekretarza, skarbnika i dwóch członków.
Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się tajnie.

Art. 44.
Prezes zarządu parafialnego oddziału Akcji Katolickiej reprezentuje parafialny oddział Akcji Katolickiej w wewnętrznych sprawach sto­warzyszenia.

Art. 45.
Do kompetencji zarządu parafialnego oddziału należy:

 • kierowanie działalnością Akcji Katolickiej w parafii;
 • opracowywanie planów działalności Akcji Katolickiej w pa­rafii, w uzgodnieniu z parafialnym asystentem kościelnym;
 • zarządzanie majątkiem parafialnego oddziału Akcji Katolic­kiej, wedle kompetencji udzielonych przez zarząd diecezjal­nego instytutu;
 • przygotowanie projektu preliminarza budżetowego i bilansu rocznego;
 • zajmowanie stanowiska w bieżących sprawach Akcji Katoli­ckiej w parafii;
 • wykonywanie uchwał walnego zebrania;
 • składanie sprawozdań z działalności parafialnego oddziału, z wydatków, zebranych danin i ofiar walnemu zebraniu i ra­dzie diecezjalnego instytutu, wedle wskazań diecezjalnego instytutu;
 • wnioskowanie do zarządu diecezjalnego instytutu o przyjęcie kandydatów na członków Akcji Katolickiej;
 • wykonywanie uchwał diecezjalnego instytutu Akcji Katolic­kiej i współpraca z nim;
 • współpraca z innymi stowarzyszeniami, ruchami i grupami działającymi w parafii.

Art. 46.
Komisja rewizyjna parafialnego oddziału składa się z trzech członków.
Do kompetencji komisji rewizyjnej parafialnego oddziału stosuje się Art. 33 pkt 2 statutu.

Art. 47.
Parafialny oddział Akcji Katolickiej posiada asystenta kościel­nego, który zapewnia łączność oddziału z biskupem diecezjalnym, dba o właściwą formację członków oraz czuwa nad czystością doktryny.
Parafialnym asystentem kościelnym jest mianowany przez bisku­pa diecezjalnego z zasady proboszcz parafii lub, w uzasadnionej sytu­acji inny kapłan.
Parafialny asystent kościelny ma prawo uczestniczenia w po­siedzeniach zarządu, walnym zebraniu i komisji rewizyjnej parafialnego oddziału.

Art. 48.
Parafialny asystent kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwa­ły zarządu lub walnego zebrania parafialnego oddziału Akcji Katolic­kiej w sprawach dotyczących wiary i moralności.
Do zgłoszonego sprzeciwu przez parafialnego asystenta kościelnego stosuje się Art. 35 statutu.

ROZDZIAŁ V

Zasady sprawowania funkcji i tworzenia sekcji środowiskowych

Art. 49.
Działalność organów Akcji Katolickiej w sprawach nie uregulowa­nych niniejszym statutem określają regulaminy.

Art. 50.
Kadencja wszystkich organów i funkcji w Akcji Katolickiej trwa trzy lata.

Art. 51.
Nie należy być równocześnie członkiem zarządu i rady diecezjal­nego instytutu i parafialnego oddziału.
Członek zarządu nie może być jednocześnie członkiem komisji rewizyjnej.

Art. 52.
Zarząd diecezjalnego instytutu, zarząd parafialnego oddziału oraz poszczególni członkowie tych zarządów mogą być odwołani przed upływem kadencji przez biskupa diecezjalnego.
Przepis ten stosuje się odpowiednio do rady diecezjalnych instytutów i poszczególnych członków tej rady.

Art. 53.
Zarząd diecezjalnego instytutu, za zgodą biskupa diecezjalnego, może tworzyć środowiskowe sekcje diecezjalne.
Działalność sekcji nadzoruje zarząd diecezjalnego instytutu.

ROZDZIAŁ VI

Majątek Akcji Katolickiej

Art. 54.
Majątek Akcji Katolickiej w diecezji stanowi majątek diecezjalnego instytutu.

Art. 55.
Majątkiem Akcji Katolickiej są ruchomości, nieruchomości i do­chody z praw majątkowych.

Art. 56.
Majątek Akcji Katolickiej tworzą:

 •  składki członkowskie;
 • darowizny;
 • spadki i zapisy;
 • dochody z własnej działalności gospodarczej;
 • dochody z ofiarności publicznej organizowanej za zgodą bi­skupa diecezjalnego.

Art. 57.
W sprawach finansowych Akcję Katolicką reprezentują oraz zdolni są do zaciągania zobowiązań majątkowych, określonych regu­laminem, prezes lub zastępca i skarbnik.
Dokumenty finansowe i decyzje majątkowe zarządu akcji wyma­gają złożenia podpisów jednocześnie przez dwie osoby spośród wymie­nionych w pkt. 1.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Akcji Katolickiej

Art. 58.
Statut Akcji Katolickiej może zmienić biskup diecezjalny z własnej inicjatywy lub na wniosek rady diecezjalnej uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków rady.

Art. 59.
Akcję Katolicką w diecezji lub parafii może rozwiązać lub cza­sowo zawiesić biskup diecezjalny z własnej inicjatywy lub na wniosek rady diecezjalnego instytutu Akcji Katolickiej, uchwalony większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków rady.
Likwidatora Akcji Katolickiej w diecezji wyznacza biskup diece­zjalny.
W przypadku rozwiązania Akcji Katolickiej w diecezji majątek diecezjalnego instytutu, pozostały po likwidacji, staje się własnością diecezji.

Art. 60.
Regulaminy, o których jest mowa w statucie, zatwierdza biskup die­cezjalny.